Human Capital Agenda

Om nu en in de toekomst over voldoende en goed gekwalificeerd personeel te beschikken, moeten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Hier willen we als regio voor zorgen. The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland hebben gezamenlijk een koers uitgezet voor een regionale human capital agenda.

Human Capital Agenda

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In triple-helix verband pakken we deze uitdagingen gezamenlijk op, met als doel sneller en effectiever te kunnen handelen in het kader van een veerkrachtige arbeidsmarkt. Zo kan in een veranderende arbeidsmarkt ieder talent in de regio worden benut. Er zijn kansen genoeg: we zetten actief in op talentontwikkeling en wendbare werkgevers en werknemers. Ook diversiteit en inclusiviteit dragen in toenemende mate bij aan het komen tot een veerkrachtige arbeidsmarkt waarbij de inzet is ieder talent te benutten voor kansrijke beroepen.

Human Capital Agenda

Om de blijvende tekorten tegen te gaan, is actie nodig: als we niets doen, zijn de tekorten over tien jaar nog veel groter. Het resultaat wordt een herkenbaar regionale Human Capital Agenda met daarin focus, speerpunten en een verbinding naar kansrijke regionale projecten.

The Economic Board, Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland maken zich samen met partners zoals arbeidsmarktregio’s, werkgever- en werknemersvertegenwoordigers, het UWV en kennisinstellingen op alle niveaus, sterk voor een gedragen regionale Human Capital Agenda met slag- en daadkracht. Het doel is om bestaande initiatieven te verbinden in de regio en versterken waar nodig met kennis, ondersteuning en middelen.

De Human Capital Agenda is heeft drie hoofdthema’s/speerpunten:

  • Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen; van werk naar werk
  • Aantrekken en behouden van talent; van opleiding naar werk
  • Activeren van onbenut arbeidspotentieel; van werkloos naar werk

De Human Capital Agenda is de leidraad voor toekomstige acties en de basis om dit jaar gezamenlijk toe te werken naar een gedragen triple helix Human Capital Akkoord. In de verdere uitwerking naar het Human Capital Akkoord zal actief worden gezocht naar mogelijkheden om bestaande financieringsbronnen in te zetten en nieuwe financieringsbronnen aan te trekken voor alle projecten die nodig zijn om tot een goede evenwichtige arbeidsmarkt te komen.

Met name in de sectoren Energy, Health en HighTech zijn tekorten aan medewerkers met de juiste skills. Dit zijn de sectoren waar veel vraag naar medewerkers zal blijven in de nabije toekomst.

Om- en bijscholing van medewerkers in digitale, technische en zorgskills is een belangrijke focus. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd talent is nodig om deze regio economisch en maatschappelijk te versterken. Daarom is het bundelen van krachten met regionale samenwerking cruciaal voor alle partijen in de regio.

Deze agenda helpt ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij de grote human capital vraagstukken waarmee onze regio te maken heeft. In april 2022 is besluitvorming doorlopen. De Human Capital Agenda is gebaseerd op een arbeidsmarktanalyse, stakeholderanalyse en een inventarisatie van projecten met potentie voor de regio Arnhem-Nijmegen.