Regio Deal

Regio Deal

De Groene Metropoolregio, The Economic Board en de provincie werken samen aan een Regio Deal voor de regio Arnhem-Nijmegen. Deze Regio Deal moet zorgen voor de aanpak van belangrijke opgaven en de verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners (brede welvaart).

De Regio Deal is gericht op een ‘Gezonde groene groei’ door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken. In de Regio Deal werken Rijk en de regio (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen) als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten.

Om de nodige impact te bereiken is gekozen voor de programmalijnen:

  • Gezond leven
  • Toekomst bestendig wonen
  • Sterke Bedrijvigheid
  • Het succes van deze programmalijnen is mede afhankelijk van de randvoorwaarden:
  • Werkende arbeidsmarkt
  • Grenzeloos samenwerken
  • Dorps-en wijkgerichte aanpak

Het Rijk stelt 15 miljoen beschikbaar voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (brede welvaart) in de regio Arnhem-Nijmegen.

Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de belangrijke en complexe opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.

De Regio Deal Arnhem Nijmegen gaat over het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio door samenwerking tussen het Rijk en de regio. Het gebied kent een prachtig rivierenlandschap, imposante stuwwallen en fraaie bossen, tegelijkertijd is het gebied sterk verstedelijkt en vormt het – met bijna 800.000 inwoners verspreid over 2 steden en 16 kleinere gemeenten – de vijfde metropoolregio van Nederland. De regio heeft dan ook te maken met groot stedenproblematiek, zoals; armoede, slechte huisvesting en onveiligheid in verouderde wijken.

Gezonde groene groei

Het doel is om een gezonde en groene groei te realiseren door gebruik te maken van de aanwezige ecosystemen van kennisinstellingen, innovatieve bedrijvigheid en overheden waardoor de regio een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energietransitie, toekomstbestendige gezondheidszorg, ontwikkeling van hoogwaardige technologie, circulariteit van waardeketens en klimaatadaptatie. De speersectoren Energy, Health, Hightech en Slimme Duurzaamheid vormen een sterke basis voor vernieuwende oplossingen van belangrijke opgaven in de regio, die ook elders in Nederland kunnen worden toegepast.

Met deze Regio Deal wordt ingezet op het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de veerkracht van:

  • Inwoners; door het verbeteren van hun gezondheid, verminderen van armoede, vergroten van hun kennis en vaardigheden en versterken van de sociale cohesie.
  • Economie; door het stimuleren van innovatie, terugdringen van CO2-uitstoot, meer circulaire bedrijfsprocessen, verdere digitalisering van het MKB en verduurzaming van een aantal werklocaties met veel energieverbruik.
  • Leefomgeving; door het versnellen van de energietransitie, reduceren van emissies, uitvoeren van maatregelen voor klimaatadaptatie en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Regio en Rijk werken samen om opgaven integraler, sneller en grootschaliger aan te pakken, die alleen via samenwerking kunnen worden opgelost. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie leggen zelf ook minimaal 15 miljoen euro in en we kijken of dit wellicht ook hoger kan worden. De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt door het Rijk in samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board, provincie Gelderland en vele projectpartners. De verwachting is dat de Regio Deal Arnhem-Nijmegen in het najaar 2023 formeel beschikt kan worden.

Terug naar overzicht