AtlasInvest Entrepreneurship Grant; corona ondernemers; civic entrepreneurs; duurzame voedselproductie, Duurzaam Overbetuwe; klimaatrapport; duurzame dinsdag; econometer; Jan Terlouw Innovatieprijs 2018; Trouw Duurzame 100, boordevol, Go Voort, Volgroen, City Deal Gelrestad; duurzame wereld

Corona: hier kun je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen terecht voor ondersteuning

Het coronavirus houdt Nederland inmiddels al enkele maanden in zijn greep. In dit artikel bundelen wij de genomen maatregelen voor ondernemers. Wilt u meer weten over de impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen? Op onze Corona-pagina bundelen wij nieuwsberichten, webinars, steunmogelijkheden en meer!

Read this article on corona and entrepreneurs in English

corona noodpakket 2.0 28 mei

Noodpakket voor banen en economie 2.0. Klik om te vergroten. (28 mei 2020)

Sinds de eerste aankondiging van een noodpakket door het kabinet heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Ook zijn er een aantal nieuwe voorwaarden en ondersteuningsvormen geïntroduceerd en is de looptijd verlengd tot oktober. Het artikel hieronder is aangevuld.

BMKB-regeling

De BMKB-regeling is verruimd. BMKB staat voor borgstelling midden- en kleinbedrijf. Vanaf 16 maart kunnen ondernemers makkelijker, meer en sneller geld lenen bij bijvoorbeeld banken. Ze kunnen de regeling inzetten voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat ze rood mogen staan te verhogen. De verruiming houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 procent naar 75 procent van het krediet dat de financier geeft. Daardoor krijgen ondernemers die door het coronavirus inkomsten of productie missen volgens het kabinet in totaal 300 miljoen euro ter beschikking. Meer informatie, ook over de manier van aanvragen, staat hier.

De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9 naar 2 procent, om de financiering toegankelijker te maken voor ondernemers. Het beschikbare garantiebudget wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro. Tot slot heeft het kabinet besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Lees hier alles over de BMKB-regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Met het corona noodpakket 2.0 is er nu onder meer een nieuwe regeling voor mkb-ondernemers (minder dan 250 werknemers) in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Bovenop de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, kunnen zij in aanmerking komen voor een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste materiële kosten. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. In totaal biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 1,4 miljard euro beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS-regeling. Een aanvraag voor TVL kan vanaf 30 juni tot uiterlijk 30 oktober worden gedaan bij RVO.

Lees hier alles over TVL

Personeel: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat kunnen ondernemers met personeel doen? Tijdens een persconferentie op dinsdagavond 17 maart werd aangekondigd dat de regeling voor werktijdverkorting per direct werd stopgezet, en werd omgezet in een nieuw noodfonds: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op 28 mei werd, doordat er enkele wijzigingen werden aangekondigd, de NOW 2.0 gevormd.

De belangrijkste wijzigingen zijn verlenging van de NOW tot 1 oktober 2020, wijzigingen om seizoensbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen,  en het verbod op bonussen of dividenduitkering voor bedrijven die in 2020 gebruik maken van de NOW-regeling. Daarnaast gaat de opslag op de loonkosten naar veertig procent en de korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag naar honderd procent van de loonsom. Tot slot worden werkgevers verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

NOW 2.0 is vanaf 6 juli aan te vragen en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus worden gedaan.

Lees de volledige invulling van de NOW-regeling hier

Zelfstandigen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wanneer zelfstandigen in de problemen konden ze voorheen gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een gelijksoortige maatregel in het leven geroepen, met minder voorwaarden: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en is aan te vragen tot 1 oktober 2020.

Met Tozo kunt u maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. Vanaf 1 juni telt het inkomen van een partner mee bij de toetsing. Ook kunnen zelfstandigen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ze in liquiditeitsproblemen komen. De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal 10.157 euro met een rente van 2 procent. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Lees hier meer over Tozo

Klik op uw gemeente voor meer informatie over Tozo:

Corona-Overbrugginslening (COL)

COL InfographicSinds 29 april is de Corona-OverbrugginsLening (COL) beschikbaar voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb’ers die momenteel worden getroffen door de coronacrisis. Zij kunnen een overbruggingskrediet aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De ROM van Gelderland is Oost NL, die van Limburg (voor ondernemers uit de gemeente Mook en Middelaar) is LIOF.

De hoogte van de leningen varieert tussen de vijftigduizend en twee miljoen euro, met een rente van drie procent en een looptijd van drie jaar. Bij bedragen boven de 250 duizend euro wordt er 25 procent cofinanciering vanuit aandeelhouders of andere investeerders verwacht.

Aanvankelijk stelde het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de COL. Invest-NL voegde daar nog eens 100 miljoen euro aan toe. Op 20 mei maakte het kabinet bekend 150 miljoen euro extra uit te trekken. Een week later werd het budget opgehoogd met vijftig miljoen euro en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober.

Op 2 juli is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0, waarin de voorwaarden zijn aangepast. Naast de formele criteria wordt bij aanvragen tussen 20 mei en 1 oktober ook gekeken naar kwalitatieve criteria, zoals het aantal fte en het belang van de innovatie. Voor het beoordelingsproces van aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober zal nog minimaal vijftig miljoen euro beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de COL 1.0 mogen, indien er geen sprake is van aandeelhouders, ook derden optreden als cofinancier.

Lees hier meer over de maatregel voor noodhulp start-ups en scale-ups

Kickstartvoucher

Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Met een externe adviseur kunt u op zoek gaan naar oplossingen. De voucher is goed voor tachtig procent van de kosten en bedraagt maximaal 2.500 euro exclusief btw. Vanaf 26 juni is hiervoor de Kickstartvoucher aan te vragen bij RVO.

Lees hier meer over de Kickstartvoucher

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (gesloten)

Van 27 maart tot en met 26 juni 2020 was de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven uit de food- en non-foodsector konden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De tegemoetkoming was met name bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te kunnen betalen. Van de website van de Rijksoverheid: “Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.”

Lees hier alles over TOGS

Agrarische sector

noodmaatregelen agrarische sector 19 mei

Noodmaatregelen agrarische sector. Klik om te vergroten. (19 mei 2020)

Het kabinet komt met een noodpakket van 650 miljoen euro voor specifieke onderdelen van de agrarische sector. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dat bekend. Verreweg het grootste deel van dat bedrag, 600 miljoen euro, is voor de sierteelt en sommige onderdelen van de voedingstuinbouw. Voor hen komt er een omzetschaderegeling. De overige 50 miljoen euro is bedoeld als compensatie voor getroffen frietaardappeltelers.

Lees hier meer over het noodpakket

Culturele en creatieve sector

Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen. Zo kunnen instellingen en zzp’ers gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen en sectorspecifieke maatregelen. Tevens is er driehonderd miljoen euro aanvullende ondersteuning beschikbaar middels vijf regelingen. Het doel van deze aanvullende ondersteuning is vooral om instellingen te steunen die belangrijk zijn voor de sector als geheel, bijvoorbeeld omdat zij werkgelegenheid genereren voor andere instellingen en zzp’ers.

Lees hier meer over regelingen voor culturele en creatieve sector

Mediasector

Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal. Om deze goede te laten functioneren, treft het kabinet op drie manieren maatregelen: kabinetsbrede maatregelen, coulancemaatregelen en het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. De kabinetsbrede maatregelen gelden ook voor de mediasector. Als onderdeel van de coulancemaatregelen komt er vanuit de Regionale Publieke Omroep twee miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven. Tot slot heeft het kabinet een steunfonds geopend om lokale informatievoorzieners, zoals huis-aan-huiskranten en lokale nieuwsbladen, die door de coronacrisis in nood zijn geraakt te helpen.

Lees hier meer over de maatregelen voor de mediasector

Belasting betalen

Om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen financiële ruimte te bieden, treft het kabinet diverse belastingmaatregelen. Allereerst kunnen ondernemers bijzonder uitstel van belasting aanvragen van betaling van belastingschulden. Daarnaast verlaagt het kabinet de invorderingsrente voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4 naar 0,01 procent. Tevens gaat de belastingrente vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar 0,01 procent. Voor de inkomstenbelasting gaat die rente vanaf 1 juli 2020 omlaag.

De belastingmaatregelen gelden in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Lees hier meer over de belastingmaatregelen van de overheid

Alle twintig regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen verlenen hun ondernemers uitstel van betaling van belasting. Let op: u moet dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

Leningen

De overheid maakt het makkelijker voor bedrijven om bankleningen en -garanties te krijgen door een verruiming van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Voor grote bedrijven en mkb’ers is het garantieplafond verruimd naar 10 miljard euro (voorheen 1,5 miljard euro). Het maximale bedrag dat bedrijven kunnen lenen wordt verhoogd tot 150 miljoen euro. Het maximale garantiepercentage werd op 7 april verhoogd van vijftig naar tachtig procent voor grootbedrijven en negentig procent voor het mkb (voorwaarde is dat zij worden getroffen door corona).

Bekijk hier de verschillende kredietmogelijkheden van de overheid

Bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos kunnen kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een halfjaar uitstel van aflossing aanvragen. Voorwaarde is dat de onderneming in de kern gezond moet zijn. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

Gemeenten

Wilt u weten, welke maatregelen, ondersteuning en tips de gemeente waarin u woont en/of werkt geeft? Bekijk het overzicht (op alfabetische volgorde) hieronder:

De gemeente Arnhem geeft ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli 2020 voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Het Ondernemersfonds stelde in eerste instantie een bedrag van 300.000 euro beschikbaar tot 1 juli. Er is een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en verplichtingen. Het Ondernemersfonds Arnhem heeft besloten de openstelling van het noodfonds te verlengen tot 1 oktober 2020. Ook heeft ze 100.000 euro aan het budget toegevoegd.→ Lees hier meer

De gemeente Arnhem investeert negentien miljoen euro in de lokale economie, zo maakte het college van B&W van de gemeente op 7 juli 2020 bekend. Op deze manier wil de gemeente Arnhem bedrijven, organisaties en mensen die in grote mate hebben geleden onder de coronacrisis steunen en de stad blijvend versterken. → Lees hier meer

De gemeente Ede heeft aanvullende regelingen voor Edese ondernemers en verenigingen. Bekijk de regelingen hier.

De gemeente Nijmegen heeft tijdelijke maatregelen genomen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. De gemeente verlengt deze maatregelen tot 1 september 2020. Het gaat om het verruimen van de regels, versnellen van betalingen, uitstel verlenen van betalingen, ruimhartige inzet van bestaande regelingen participatiewet, verruiming van de woonkostentoeslag, tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering, geen leges/huur voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, soepel bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers, het soepel inzetten van specifieke rijksmiddelen, een subsidieregeling voor corona cultuurprojecten, ondersteuning bij tijdelijke alternatieven en evenementen en bijstelling van de huurverhoging van gemeentelijke woningen en standplaatsen. → Lees hier meer

De gemeente Nijmegen heeft daarnaast besloten 300.000 euro uit het budget van de Economische Visie versneld in te zetten. Dit geld is bedoeld voor activiteiten gericht op een snel herstel van de economie, zoals de organisatie van een hackaton en een pilot voor een House of Skills. → Lees hier meer

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft 10 miljoen euro ter beschikking gesteld aan noodhulp. Bijna 6 miljoen euro ging naar gemeenten. De overige 4 miljoen euro is verspreid via enkele regelingen, waaronder:

  • Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

Monumenten met publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar, die door de coronacrisis te maken hebben gekregen met gedaalde bezoekersaantallen, kunnen vanaf 5 augustus subsidie aanvragen.

Lees hier meer over de subsidie

  • Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, die maatregelen genomen hebben met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of deze maatregelen gaan nemen, kunnen eenmalig subsidie aanvragen.

Lees hier meer over de subsidie

  • Regionale infrastructuur: grotere theaters en podia

In september komt er naar verwachting een speciale regeling voor theaters in Gelderland met een zaal van 250 zitplaatsen of meer. Deze regeling wordt op dit moment in overleg met gemeenten verder vormgegeven.

In totaal stelt de provincie vijftig miljoen euro beschikbaar voor het herstelprogramma dat Gelderland door de coronacrisis moeten helpen.

Op een speciale pagina bundelt de provincie al haar informatie over de coronacrisis. Daar is ook de Gelderse impactmonitor te vinden, die tweewekelijks verschijnt.

Informatie over impact corona ondernemers

Waar kunnen ondernemers meer informatie inwinnen en waar kunnen ze terecht met vragen?

Interessante webinars

Mist u informatie? Of staat er onjuiste informatie in bovenstaande overzicht? Dan passen wij dat natuurlijk graag aan. U kunt dan een e-mail sturen aan Anne Kregting via a.kregting@theeconomicboard.com.

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp