ambitie slimme duurzaamheid; duurzaamheid in de genen; AtlasInvest Entrepreneurship Grant; corona ondernemers; civic entrepreneurs; duurzame voedselproductie, Duurzaam Overbetuwe; klimaatrapport; duurzame dinsdag; econometer; Jan Terlouw Innovatieprijs 2018; Trouw Duurzame 100, boordevol, Go Voort, Volgroen, City Deal Gelrestad; duurzame wereld

Corona: hier kun je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen terecht voor ondersteuning

Het coronavirus houdt Nederland inmiddels al lange tijd in zijn greep. In dit artikel bundelen wij de genomen maatregelen voor ondernemers. Wilt u meer weten over de impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen?

Read this article on corona and entrepreneurs in English

Overzicht steun- en herstelpakket, maart 2021. Klik om te vergroten.

Sinds de eerste aankondiging van een noodpakket door het kabinet heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het noodpakket heeft plaatsgemaakt voor een steun- en herstelpakket. Ook zijn er een aantal nieuwe voorwaarden en ondersteuningsvormen geïntroduceerd en is de looptijd verlengd tot en met 2021. Het artikel hieronder is aangevuld.

BMKB-regeling

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis. Ondernemers kunnen de regeling inzetten voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat ze rood mogen staan te verhogen. De regeling is inmiddels verruimd. Deze verruiming houdt in dat het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 procent naar 75 procent, zodat banken makkelijker en sneller krediet kunnen vergroten en bedrijven eerder en meer geld kunnen lenen. Ook is de looptijd van het krediet verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om terug te betalen.

Daarnaast is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent bij een looptijd tot en met acht kwartalen, en 3 procent bij een looptijd van negen tot en met zestien kwartalen. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet stelt hiervoor dertig miljoen euro beschikbaar.

Tevens is het garantiebudget van de BMKB verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro en heeft het kabinet besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Lees hier alles over de BMKB-regeling

Om in aanmerking te komen voor de BMKB-regeling dient uw bedrijf maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro te hebben, of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Het bedrijf dient daarnaast langer dan drie jaar te bestaan. Starters kunnen ook in aanmerking komen als zij bij de bank een starterslening afsluiten. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger geworden via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.

Lees hier hoe je de BMKB-regeling aanvraagt

Voor starters, investeringen gericht op technologische innovatie en activiteiten die worden geraakt door de PFAS- en/of stikstofproblematiek gelden extra steunmaatregelen binnen de BMKB.

Lees hier over de extra steun binnen de BMKB-regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)

Regeling: Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL). Klik om te vergroten. (27 oktober 2020)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. In eerste instantie was hij voor mkb-ondernemers (minder dan 250 werknemers), maar die eis is in januari 2021 losgelaten.

Na 1 januari 2021 zou de TVL langzaam worden afgebouwd, maar het tegendeel is het geval. Het kabinet breidt de tegemoetkoming uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Bovenop de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor de TVL-subsidie. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85 procent subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30 procent omzetverlies.

De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. In het eerste kwartaal van 2021 gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb.

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 is een extra bedrag van ongeveer 3,8 miljard euro gemoeid.

Onderdeel van de TVL is ook het besluit de voorraadvergoeding voor de detailhandel te verlengen en te verhogen. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels met moeilijk verkoopbare voorraden zoals collecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.

Het kabinet werkt ook aan een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Dat wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL.

In maart 2021 was er in het kader van de TVL al ongeveer 1,9 miljard euro toegekend, zo meldt de Rijksoverheid. De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal van 2021 werd met twee weken verlengd tot 18 mei 2021.

De beloofde uitbreidingen van TVL Q1 worden stapsgewijs ingevoerd. Vanaf eind maart worden de aanvragen van kleinere ondernemers met vaste lasten tussen de 1500 en de 3000 euro behandeld. Daarna volgen de nieuwe aanvragen voor TVL Q1. Zij krijgen voor het eerst een voorschot op basis van het hogere subsidiepercentage van 85 procent. Daarna kunnen bedrijven die qua grootte boven het MKB uitkomen een aanvraag doen. Vervolgens wordt de evenementenmodule opengesteld voor het eerste kwartaal en krijgen ondernemers die eerder een voorschot van de TVL Q1 ontvingen de ophoging naar 85 procent uitbetaald. Die verruimingen zijn voorzien voor eind april.

Hier staat meer informatie over de TVL en is het mogelijk een aanvraag te regelen.

Personeel: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is er om ondernemers tegemoet te komen in de loonkosten. Bedrijven die verwachten door de coronacrisis ten minste twintig procent omzet te verliezen over vier maanden, kunnen tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

De NOW dient twee doelen. Het biedt bedrijven hulp om de crisis te overbruggen, zodat de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijft. Daarnaast biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. De belangrijkste wijzingen van de NOW3.0 ten opzichte van de NOW2.0 zijn:

  • NOW3.0 geldt tot 1 juli 2021 (drie tijdvakken van drie maanden).
  • Vanaf het tweede tijdvak gaat de minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling omhoog van twintig procent naar dertig procent.
  • De vergoedingspercentages nemen in de komende negen maanden geleidelijk af van tachtig procent naar zestig procent.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met maximaal twintig procent, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2.0 werd toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Januari 2021 werd besloten de vergoeding van de NOW te verhogen van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

De gemeenten en het UWV begonnen in maart 2021 met het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen over de maanden maart, april en mei 2020. Bedrijven kregen eerder een voorschot op basis van het door hen geschatte omzetverlies. Meerdere bedrijven moeten geld terugbetalen, soms flinke bedragen. Het gaat om ruim 20.000 bedrijven in totaal.

In maart was het aanvraagloket voor het derde tijdvak van de NOW-regeling, die van april tot en met juni loopt, nog niet open.

Lees hier alles over de NOW3.0

Zelfstandigen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wanneer zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, in de problemen komen, konden ze voorheen gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een gelijksoortige maatregel in het leven geroepen, met minder voorwaarden: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Na Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3, gaat vanaf 1 april 2021 Tozo 4 in.

Begin 2021 werd besloten dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

Met Tozo kunt u inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. De hoogte van de Tozo-uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie; zo wordt ook het inkomen van de partner meegeteld. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan (net als bij Tozo 2) geen aanspraak worden gemaakt op Tozo 3-uitkering. Vanaf 1 april 2021, wanneer Tozo 4 ingaat, geldt tevens een beperkte vermogenstoets. Hierover wordt begin 2021 gecommuniceerd.

Ook kunnen zelfstandigen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ze in liquiditeitsproblemen komen. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van 10.157 euro met een rente van 2 procent. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Lees hier alles over Tozo

Klik op uw gemeente voor meer informatie over Tozo:

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens, die door de coronacrisis te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies en die door de bestaande regelingen niet voldoende worden geholpen om de vaste lasten te kunnen betalen. Dat kan dus gaan om zelfstandig ondernemers voor wie de TOZO-regeling niet toereikend is, maar ook om werknemers die bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt zijn.

De regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown besloot het kabinet dit voorjaar om het bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro.

De TONK is in de meeste gemeenten sinds maart aan te vragen. Die gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK, maar de onderlinge verschillen blijken vrij groot, zoals in Brabant.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Om bedrijven te stimuleren om te blijven investeren tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) geïntroduceerd. Voor deze tijdelijke regeling is vier miljard euro beschikbaar. De BIK houdt in dat bedrijven de kosten van investeringen kunnen verrekenen met de loonheffing. Zo is eenzelfde investering voor alle bedrijven gelijk, en niet alleen in het voordeel van bedrijven die winst maken.

De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen bij RVO, die de regeling in samenwerking met de Belastingdienst uitvoert.

Lees hier alles over de BIK

Klein Krediet Corona (KKC)

Klein Krediet Corona (KKC) is er voor de kleine ondernemers, omdat zij vaak moeilijk toegang tot financiële steun hebben. De regeling houdt in dat de Nederlandse overheid voor 95 procent garant staat voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemers met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro.

Micro-, midden- en kleinbedrijf met een omzet vanaf 50.000 euro kan de lening aanvragen. Dit kan tot 30 juni 2021 via een geaccrediteerde, toegalaten financier.

Volgens een artikel in het NRC was in maart nog geen 20 procent van het beschikbare potje voor de lening benut.

Lees hier alles over de KKC-regeling

Kickstartvoucher

Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Met een externe adviseur kunt u op zoek gaan naar oplossingen. De voucher is goed voor tachtig procent van de kosten en bedraagt maximaal 2.500 euro exclusief btw. Vanaf 26 juni is hiervoor de Kickstartvoucher aan te vragen bij RVO.

Lees hier alles over de Kickstartvoucher

Time-out-arrangement

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk stop te zetten. Zo hoopt het kabinet faillissementen voorkomen. Straks helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) met een zachte landing bij het tijdelijk stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis, om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken. Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen.

De WHOA wordt gecombineerd met een kredietfaciliteit, zo werd begin 2021 besloten. De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.

Lees hier alles over het TOA

Corona-Overbrugginslening (COL)

De Corona-OverbrugginsLening (COL) 3.0 kunnen vanaf 4 januari 2021 worden aangevraagd door start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb’ers die worden getroffen door de coronacrisis. Het kabinet stelt hiervoor 300 miljoen euro beschikbaar. De overbruggingskredieten werden verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De ROM van Gelderland is Oost NL, die van Limburg (voor ondernemers uit de gemeente Mook en Middelaar) is LIOF.

Lees hier alles over de COL

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – gesloten

Van 27 maart tot en met 26 juni 2020 was de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven uit de food- en non-foodsector konden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De tegemoetkoming was met name bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees hier alles over TOGS

Noodpakket voor landbouw, tuinbouw en visserij

noodmaatregelen agrarische sector 19 mei

Noodpakket voor landbouw, tuinbouw en visserij. Klik om te vergroten. (19 mei 2020)

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij hebben te maken gekregen met een flinke omzetdaling, doordat zowel de exportmarkt als hun grootste binnenlandse afzetmarkt, de horeca, (tijdelijk) zijn weggevallen. Om ondernemers binnen deze sectoren tegemoet te komen heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. Zo is de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) tijdelijk verruimd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor zeventig procent borg voor de door de banken verleende corona-overbruggingskredieten aan agrarische ondernemers. Ook de visserij kan gebruik maken van deze regeling. Aanvragen kan tot 31 maart 2021.

Lees hier alles over de BL-C

Voor bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw die gespecialiseerd zijn in producten voor de horeca heeft het kabinet 600 miljoen euro vrijgemaakt. Van de omzetderving wordt maximaal zeventig procent gecompenseerd. Aanvragen kon van 7 mei 2020 tot 18 juni 2020.

Voor frietaardappeltelers is 50 miljoen euro beschikbaar. Zij ontvangen een compensatie van veertig procent van de gemiddelde marktwaarde over de hoeveelheid frietaardappelen die zij nog in opslag hebben. Aanvragen kon van 7 mei 2020 tot 18 juni 2020.

Lees hier alles over de maatregelen voor landbouw, tuinbouw en visserij

Culturele en creatieve sector

Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen. Zo kunnen instellingen en zzp’ers gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen en sectorspecifieke maatregelen. Tevens is er driehonderd miljoen euro aanvullende ondersteuning beschikbaar middels vijf regelingen. Het doel van deze aanvullende ondersteuning is vooral om instellingen te steunen die belangrijk zijn voor de sector als geheel, bijvoorbeeld omdat zij werkgelegenheid genereren voor andere instellingen en zzp’ers.

Op 28 augustus werd bekend gemaakt dat het kabinet, bovenop de algemene steunmaatregelen, 482 miljoen euro extra uittrekt voor de culturele sector. Op 16 november werd bekend gemaakt dat dit tweede steunpakket is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector.

Van die 482 miljoen euro is 150 miljoen euro bedoeld voor de eerste helft van 2021. Dat geld is inmiddels verdeeld over de gemeenten. Waar die gemeenten het geld precies voor gaan gebruiken, is nog onbekend.

Ook presenteerde het kabinet een subsidieregeling voor de annulering van evenementen. Het Rijk staat daarbij garant voor de gemaakte kosten wanneer een georganiseerd evenement door coronabeperkingen toch niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval tachtig procent van de kosten terug als gift. De overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Lees hier alles over de regelingen voor de culturele en creatieve sector

Mediasector

Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal. Om deze goede te laten functioneren, treft het kabinet op drie manieren maatregelen: kabinetsbrede maatregelen, coulancemaatregelen en het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. De kabinetsbrede maatregelen gelden ook voor de mediasector. Als onderdeel van de coulancemaatregelen komt er vanuit de Regionale Publieke Omroep twee miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven. Tot slot heeft het kabinet een steunfonds geopend om lokale informatievoorzieners, zoals huis-aan-huiskranten en lokale nieuwsbladen, die door de coronacrisis in nood zijn geraakt te helpen.

Lees hier alles over de maatregelen voor de mediasector

Mobiliteitscluster maakindustrie

Het kabinet trok dit voorjaar 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Het is bedoeld voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling in sectoren zoals automotive, luchtvaart en maritiem. De regeling is met name gericht op mkb-maakbedrijven. Ze worden gestimuleerd om via publiek-private samenwerkingen kennisinstellingen te betrekken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Belasting betalen

Om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen financiële ruimte te bieden, heeft het kabinet diverse belastingmaatregelen getroffen. Het kabinet heeft de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen verlengd tot 1 juli 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Het kabinet verlengt de verlaagde invorderingsrente van 0,01 procent (ten opzichte van het normale rentetarief van vier procent) tot en met 31 december 2021. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van vier procent, als stimulans om op tijd en juist aangifte te doen. Ook de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 op vier procent worden gesteld, in plaats van de oorspronkelijke acht procent, zodat ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct hoge lasten hebben.

Lees hier alles over de belastingmaatregelen van de overheid

Alle twintig regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen verlenen hun ondernemers uitstel van betaling van belasting. Let op: u moet dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Ook onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.

Garantie Ondernemingsfinaciering (GO)

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is een regeling die al voor corona bestond, bedoeld voor middelgrote en grote ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Vanwege corona kwam er de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken tachtig procent (grote bedrijven) of negentig procent (mkb-bedrijven) staatsgarantie op leningen, in plaats van de normale vijftig procent. In januari 2021 werd besloten om de regeling te verlengen tot 1 juli 2023. Op dat moment was er 695 miljoen euro aan GO-krediet verleend aan 78 ondernemingen.

De regeling is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, die in de kern gezond zijn. Zij kunnen alleen financiering aanvragen voor liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis. De sectoren onroerend goed, financieel en gezondheidszorg zijn uitgesloten.

Meer over de GO-C is hier te vinden.

Gemeenten

Wilt u weten, welke maatregelen, ondersteuning en tips de gemeente waarin u woont en/of werkt geeft? Bekijk het overzicht (op alfabetische volgorde) hieronder:

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Tot 1 juli 2020 stelde SOFA 300.000 euro beschikbaar. Dit Noodfonds werd verlengd tot 1 oktober 2020 en verhoogd met 100.000 euro. Nu verhoogt en verlengt SOFA het Noodfonds nogmaals tot en met 31 december 2020.

Lees hier alles over het Noodfonds van SOFA

De gemeente Arnhem investeert negentien miljoen euro in de lokale economie, zo maakte het college van B&W van de gemeente op 7 juli 2020 bekend. Op deze manier wil de gemeente Arnhem bedrijven, organisaties en mensen die in grote mate hebben geleden onder de coronacrisis steunen en de stad blijvend versterken.

Bekijk hier de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg vrezen voor hun inkomsten en kunnen niet (altijd) aan hun verplichtingen voldoen. De gemeente Arnhem blijft de partijen waarmee ze samenwerken subsidie betalen in de gestelde termijnen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.

De gemeente Nijmegen heeft tijdelijke maatregelen genomen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. De gemeente heeft deze maatregelen verlengd tot 1 september 2020. Het gaat om het verruimen van de regels, versnellen van betalingen, uitstel verlenen van betalingen, ruimhartige inzet van bestaande regelingen participatiewet, verruiming van de woonkostentoeslag, tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering, geen leges/huur voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, soepel bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers, het soepel inzetten van specifieke rijksmiddelen, een subsidieregeling voor corona cultuurprojecten, ondersteuning bij tijdelijke alternatieven en evenementen en bijstelling van de huurverhoging van gemeentelijke woningen en standplaatsen.

Lees alles over de tijdelijke maatregelen

De gemeente Nijmegen heeft daarnaast besloten 300.000 euro uit het budget van de Economische Visie versneld in te zetten. Dit geld is bedoeld voor activiteiten gericht op een snel herstel van de economie, zoals de organisatie van een hackaton en een pilot voor een House of Skills.

Lees hier alles over de ondersteunende activiteiten voor ondernemers

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft tien miljoen euro ter beschikking gesteld aan noodhulp. Bijna zes miljoen euro ging naar gemeenten. De overige vier miljoen euro is verspreid via enkele regelingen, waaronder:

In totaal stelt de provincie vijftig miljoen euro beschikbaar voor het herstelprogramma dat Gelderland door de coronacrisis moeten helpen.

Op een speciale pagina bundelt de provincie al haar informatie over de coronacrisis. Daar is ook de Gelderse impactmonitor te vinden, die tweewekelijks verschijnt.

Informatie over impact corona ondernemers

Waar kunnen ondernemers meer informatie inwinnen en waar kunnen ze terecht met vragen?

Interessante webinars

Mist u informatie? Of staat er onjuiste informatie in bovenstaande overzicht? Dan passen wij dat natuurlijk graag aan. U kunt dan een e-mail sturen aan Anne Kregting via a.kregting@theeconomicboard.com.

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp