Notitie Rijk van Nijmegen Circulair

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair. Regionale visie en uitvoeringsprogramma.

De Notitie Rijk van Nijmegen Circulair. Regionale visie en uitvoeringsprogramma bevat de visie en ambitie voor een circulair Rijk van Nijmegen. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Samenvatting

Het Rijk van Nijmegen kan zich in de komende jaren gaan ontwikkelen tot een Nederlandse en Europese koploper op het gebied van circulaire economie. Nijmegen zelf is recentelijk uitgeroepen tot Green Capital of Europe 2018, en daarnaast is niet alleen in het Rijk van Nijmegen zelf maar in de hele regio een netwerk aan het ontstaan van specialisten (bedrijven/overheden/kennisinstellingen) op het gebied van de circulaire economie.

Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen of hun kwaliteit niet verloren gaan, maar oneindig hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.
Energie is niet meer afkomstig van fossiele bronnen, maar enkel uit hernieuwbare bronnen. Ook is een circulaire economie zo ingericht dat ons natuurlijk kapitaal – het ecosysteem en de biodiversiteit daarbinnen – wordt ondersteund en versterkt in plaats van afgezwakt. Daarnaast biedt de circulaire economie de basis voor een gezonde en diverse samenleving. In tegenstelling tot
de lineaire economie worden in de circulaire economie grondstoffen dus niet uit de grond gehaald, gebruikt, en verbrand of uitgestoten met schadelijke gevolgen voor mens en milieu, maar steeds zo goed mogelijk, met zo veel mogelijk waarde, opnieuw benut. Om dit goed te doen is het vaak nodig om meer samen te werken tussen verschillende economische sectoren, en soms om nieuwe verdienmodellen te bedenken en het sluiten van kringlopen ook in economisch opzicht haalbaar te maken.

Dit onderzoek bestaat uit een analyse in drie delen. Allereerst zijn, voor vier sectoren die in het Rijk van Nijmegen sterk zijn ontwikkeld, de stofstromen in kaart gebracht. Het gaat om de zorg, de bouwnijverheid, de maakindustrie (inclusief reparatie en installatietechniek), en afvalverzameling en verwerking (met name in relatie tot de biobased economy). Hieruit komen de volumes van
de belangrijkste materiaal-, water-, en energiestromen, als ook de effecten en impacts, en inefficiënties in de keten duidelijk naar voren. Op basis van deze analyse zijn vervolgens de belangrijkste knelpunten en kansen voor de transitie naar een circulaire economie voor het Rijk van Nijmegen per sector in kaart gebracht. Ten slotte is, door middel van een workshop en een aantal persoonlijke gesprekken met partijen uit de regio, gekeken welke partijen interesse hebben actief deel uit te maken van die transitie, en met welke projecten zijn aan de slag willen, en kunnen, gaan.

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair. Regionale visie en uitvoeringsprogramma lezen en/of downloaden

Gemeente Nijmegen

Meer over de gemeente Nijmegen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp