Coalitieakkoord provincie Gelderland echt

Coalitieakkoord 2019-2023 provincie Gelderland. Samen voor Gelderland

In 2019 vonden de provinciale verkiezingen plaats. De nieuwe coalitie van de provincie Gelderland presenteerde in mei het nieuwe coalitieakkoord Samen voor Gelderland. U kunt het coalitieakkoord van de provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden.

Inleiding Samen voor Gelderland

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Alle inwoners en toekomstige inwoners mogen hier trots op zijn. We zijn trots op de vitale steden en mooie dorpen. We zijn trots op de krachtige economie, op het gebied van de maakindustrie, voeding, energie en gezondheid, op de sterke kennisinstellingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Producten, diensten en oplossingen uit Gelderland zijn wereldwijd te vinden, in de koelkast en in de kledingkast. We zijn trots op de culturele sector met alle toonaangevende instellingen, gezelschappen en locaties. En we zijn trots op de schitterende natuur en de mooie rivieren, Gelderland als het echte groene hart van Nederland. Gelderland is economisch krachtig, verbonden en duurzaam.

Dit vraagt ook om een krachtig bestuur dat samen met de verschillende partners het wonen, werken, reizen en recreëren in onze mooie provincie nog mooier en beter wil en kan maken. Wij willen ons hiervoor honderd procent inzetten! Doet u met ons mee?

Wij doen dit door verbindingen te leggen en te onderhouden met de verschillende spelers in deze Gelderse samenleving en vervolgens samen tot oplossingen te komen. In Gelderland hebben we elkaar nodig. En we weten elkaar te vinden: inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen én de  provincie. We doen dit ook door de verschillende beleidsvelden waarvoor wij verantwoordelijk zijn te verbinden: Ruimtelijke Ordening en Energietransitie; Natuur en Landschap in combinatie met Landbouw. Thema’s versterken elkaar en we werken integraal om deze versterking vorm te geven. Daarnaast betekent dit dat het provinciaal bestuur, daar waar nodig, verantwoordelijkheid neemt en in het provinciaal belang knopen doorhakt. Dit alles onder het motto: leiderschap en partnerschap. We staan, als betrouwbare overheid, continuïteit en gemaakte afspraken voor. Tot slot leggen we ook verbindingen tussen lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, ook in samenwerking met andere provincies. We zijn sterk aanwezig in Den Haag en Brussel, waar we de belangen van Gelderse inwoners, bedrijven, instellingen en gemeenten over het voetlicht blijven brengen.

Onze bestuursstijl moet op deze werkwijze zijn aangepast, iets dat de afgelopen jaren zich al goed heeft ontwikkeld. Dit zal in deze periode nog verder ontwikkeld worden. Dat vraagt de samenleving van ons, dat vragen bestuurders en partners in Gelderland van ons. Actief samenwerken, wederkerigheid en gezamenlijk zoeken naar oplossingen zijn hiervoor kernwoorden. Dit betekent dat zowel de rol van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten alsook de ambtelijke organisatie zich zal ontwikkelen.

Wij stellen de opgaven in de provincie of in een deel van de provincie centraal, niet de structuur. Meer en meer wordt samengewerkt in netwerkachtige structuren en in cocreatie. Soms voor een langere duur, maar soms ook voor een kortere periode, in projectvorm of gebiedsontwikkeling. De wereld van vandaag is niet de wereld van morgen. Ontwikkelingen gaan snel, dit merken we iedere dag. Daarom komen we halverwege deze bestuursperiode opnieuw met een Midterm Review. Na twee jaar bezien we of we nog op koers liggen. En ook dat doen we als provinciaal bestuur niet alleen. Naar voorbeeld van de inspiratiebijeenkomst ‘Samen voor Gelderland’ nodigen we iedereen met een hart voor Gelderland uit om met ons mee te doen. Wanneer wenselijk kan de aandacht dan verlegd worden naar andere actuele thema’s, maar er kan ook een andere inzet van instrumenten of middelen gewenst zijn.

Uit de inspiratiebijeenkomst ‘Samen voor Gelderland’ van 11 mei halen we de volgende hoofdpunten:

  • Toon lef: vlucht niet in regels
  • Werk integraal; maak slimme verbindingen tussen thema’s en voorkom onnodige frustratie door zaken te verkokeren
  • Werk gebiedsgericht en heb aandacht voor de bijzondere kenmerken van de Gelderse streken. Een gebiedsgerichte benadering zorgt ervoor dat de kwaliteiten uit de verschillende regio’s nog sterker ontwikkeld kunnen worden
  • Bied ruimte en maak maatwerk mogelijk. Mét duidelijke kaders, maar zónder een volledig dichtgeregeld geheel
  • Geef inwoners en organisaties een volwaardige positie in de totstandkoming van beleid
  • De provincie moet vaker de regie nemen, zowel vanwege de bestuurlijke positie (boven gemeenten en instellingen) als het zichtbaar maken van de meerwaarde van het middenbestuur
  • De provincie kan innovaties aanjagen en initiëren. En experimenteren op thema`s, pilots en pionierprojecten ondersteunen
  • Breng ook in de begroting ruimte voor integrale projecten

Deze punten hebben een plek gekregen in voorliggend akkoord. Het coalitieakkoord bevat onze ambities voor de komende periode. Wat we willen bereiken hebben we op hoofdlijnen aangegeven. Daarnaast heeft de Inspiratiebijeenkomst heel veel meer gedetailleerde suggesties opgeleverd die bij de nadere uitwerking in de komende jaren betrokken worden. Met onze inzet geven we de richting mee voor de verschillende opgaven en dit kan per gebied verschillen. Om onze ambities te realiseren maken we een investeringsbudget vrij van €650 miljoen. We staan open voor iedereen die met ons aan deze ambities wil werken, samen en integraal. Die uitdaging ligt er! Nu samen aan de slag voor Gelderland.

Tot slot: de jaren 2019 en 2020 vallen aan het begin van deze bestuursperiode. Het zijn historisch gezien belangrijke jaren. In 2019 herdenken we 75 jaar Market Garden, in 2020 vieren we dat we al 75 jaar in een vrij land wonen. Het programma dat hiervoor vorm gegeven wordt is Gelderland Herdenkt. Vrijheid is een fundamenteel mensenrecht, maar vrijheid is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Het leven in vrijheid brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee om onze vrijheid te onderhouden. Velen in de samenleving werken hier actief aan mee – denk aan politiemensen en defensie maar ook aan vele vrijwilligers die dag in dag uit laten zien wat vrijheid betekent. Maar mensen hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Het betekent respect voor elkaar en voor de democratische rechtstaat, het betekent een inclusieve samenleving waarin iedereen een thuis kan vinden en het betekent verantwoordelijkheid om hiermee om te gaan – nu en in de toekomst. Vrijheid betekent ook je veilig en thuis voelen, de vrijheid om jezelf te zijn, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond. Vrijheid en de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid raakt alle generaties, alle gezindten en alle bevolkingsgroepen.

Coalitieakkoord provincie Gelderland lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Meer rapporten van de provincie

Meer over de provincie Gelderland

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp