Investeringsagenda

In 2025 the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.’ Dat is de missie die The Economic Board voor de komende jaren heeft geformuleerd in haar Strategisch Plan 2020 – 2025. Deze missie krijgt vorm en inhoud in directe samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden – de zogenoemde triple helix. De uitdagingen van de partners vragen om een intensieve samenwerking. Om tot een krachtige en gezonde economische groei te komen zetten we in op twee iconische clusters: Health, Hightech, Food en Energy. Naast deze twee iconische clusters werkt The Economic Board aan vijf randvoorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid, Lobby, Acquisitie, Arbeidsmarkt en Bruisende Regio. Met concrete projecten en programma’s geven wij vorm en inhoud aan de clusters. Projecten kunnen op verschillende manieren worden ondersteund. Een daarvan is dat ze op de Investeringsagenda worden geplaatst.

Uitwerking

In het Tactisch Plan ‘Clustervorming: werk en waarde maken!’ wordt een praktische uitwerking gegeven van het Strategisch Plan voor de twee iconische clusters en het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid. We brengen focus aan en vertalen de missie en mijlpalen uit het Strategisch Plan naar een programmatische aanpak, gericht op ondersteuning van concrete initiatieven, projecten en programma’s. Deze notitie is bedoeld als (operationele) schakel tussen het Strategisch Plan, concrete projecten en de Investeringsagenda. U kunt de publieksversie van het Tactisch Plan hiernaast inzien, of de volledige versie downloaden.

Roadmap regionale clustervorming
In de infographic 'Roadmap regionale clustervorming’ is de weg uitgebeeld die de clusters leidt richting structuurversterking en investeringen. In de figuur komen de speerpunten, hotspots en flagshipprojecten terug.
Roadmap projecten en organisat
In de infographic ‘Roadmap projecten en organisatie’ is de weg te zien die initiatieven afleggen. Daarbij is zichtbaar welke partij de belangrijkste rol heeft tijdens elke stap. Er staat tevens uitgelegd bij welke stappen het kompas met afwegingscriteria wordt gehanteerd.

De clusters

Via de twee iconische clusters verbinden we economische kansen, ideeën en projecten in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Deze clusters brengen partijen en netwerken samen, en creëren zo cross-overs in kennis en innovaties. Deze kennis en innovaties zijn dienstbaar aan de maatschappelijke opgaven van morgen en genereren nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De vijf randvoorwaardelijke clusters zijn ondersteunend aan de twee iconische clusters en dragen bij aan het scheppen van gunstige voorwaarden en omstandigheden in de regio.

Ieder cluster is hetzelfde opgebouwd en heeft een helixgroep, die wordt aangevoerd door een civic entrepreneur (maatschappelijk ondernemer) die de activiteiten binnen zijn groep coördineert en het eerste aanspreekpunt is voor initiatiefnemers. Elke cluster heeft daarnaast een lid van de board en andere bestuurders als ambassadeurs. De civic entrepreneur is tevens de spil richting de ambassadeurs.

Projecten en programma's indienen

Om economische clustervorming te stimuleren en zo de economische structuur in de regio te versterken, kunnen initiatiefnemers concrete (markt)initiatieven, projecten en programma’s indienen voor ondersteuning door The Economic Board. Initiatiefnemers kunnen een diverse achtergrond hebben; vanuit het bedrijfsleven, vanuit kennisinstellingen, vanuit de samenleving of maatschappelijke organisaties of vanuit de overheden. Vooral initiatiefnemers uit de wereld van bedrijven, marktpartijen, kennis- en maatschappelijke instellingen worden gestimuleerd om aanvragen voor innovatieve projecten in te dienen. The Economic Board kan projecten op verschillende manieren ondersteunen en zo verder helpen. De vormen van ondersteuning hangen samen met de drie hoofdactiviteiten van The Economic Board: communiceren, verbinden en aanjagen.

Jeroen Herremans

Jeroen Herremans

Civic entrepreneur cluster Energy

Jeroen Herremans is civic entrepreneur van het iconische cluster Energy. Hij zet zich in voor het doorontwikkelen en opschalen van een innovatief energiecluster.
Jan Luijten ambitie slimme Duurzaamhei

Jan Luijten

Civic entrepreneur cluster Slimme Duurzaamheid

Jan Luijten is bij The Economic Board betrokken als civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid. Jan werkt verder als senior adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen.
John van Sambeek

John van Sambeek

Civic entrepreneur cluster Health, Hightech, Food

John van Sambeek is als civic entrepreneur verantwoordelijk voor het cluster Health, Hightech, Food. Hij is Strategisch manager regionale economische ontwikkeling bij het Radboudumc.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de clusters? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Meer informatie

Ambitie

Primair doel is het versterken van de economische structuur en de innovatieve kracht van de regio. Economische structuurversterking en innovatie zijn (mede) dienstbaar aan de grote maatschappelijke opgaven. Dit is de reden waarom het verder versterken van de speersectoren Health (gezondheid en zorg), Hightech (sleuteltechnologie), Food (voeding) en Energy (transitie) voorop staan. Deze focusgebieden sluiten goed aan bij de opzet voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook vinden we hiermee aansluiting bij de maatschappelijke opgaven van de Regio Arnhem Nijmegen ten behoeve van de Regionale Agenda.

Secundair doel is het versterken van de koploperspositie van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen in (inter)nationaal verband. De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen wordt de circulaire topregio in Nederland en Europa. Via de clusters investeren we in de (inter)nationale samenwerking. Hiertoe worden lobbyactiviteiten, die gericht zijn op de ministeries en Brussel, verbeterd in directe samenwerking met de Regio Arnhem Nijmegen en de provincie. Dat is geen doel op zichzelf, maar draagt wel bij aan een duurzame en gezonde economische ontwikkeling van de regio.

Inzet is om onder de naam Lifeport de mainportstatus toegekend te krijgen van het Rijk. Een mainport wordt erkend en herkend als ‘economisch kerngebied van nationale betekenis’. Via het internationale platform The Life Net wordt gewerkt aan het instrumentarium voor marketing en profilering waarmee internationale talenten, werknemers en ondernemers wegwijs worden gemaakt in onze regio.

Werkproces

Middels de helixgroepen maakt The Economic Board een vertaling van maatschappelijke opgaven naar marktproposities en businesscases waarbij het hoofddoel is om cofinanciering aan te trekken.

Een ruwe schets van het werkproces ziet er als volgt uit:

 • Stap 1: initiatief aanmelden, direct bij TEB of via lid helixgroep danwel civic entrepreneur
 • Stap 2: civic entrepreneur doet eerste check op criteria en zorgt voor fiche van project
 • Stap 3: civic entrepreneur legt projecten voor aan helixgroep
 • Stap 4: helixgroep weegt en beoordeelt projecten
 • Stap 5: input van helixgroepen wordt voorgelegd aan board
 • Stap 6: na positief advies van board kwalificeren projecten zich voor ondersteuning, cofinanciering en/of plaatsing op Investeringsagenda

Kompas

Met concrete projecten en programma’s wordt vorm en inhoud gegeven aan de clusters. Hiervoor gebruiken wij een globaal kompas voor beoordeling van initiatieven en projecten.

 • Strategische impact: voorstellen beantwoorden de strategische speerpunten van ieder cluster en hebben impact op de economische structuurversterking van de regio.
 • Maatschappelijk relevant: voorstellen dragen bij aan maatschappelijke missies en publieke doelen en opgaven.
 • Kenniscross-overs: voorstellen zetten in op het organiseren van de kennisuitwisseling met andere projecten of initiatieven binnen het cluster, of tussen clusters.
 • Triplehelix-samenwerking: voorstellen voorzien bij voorkeur in de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, maar kunnen ook bilateraal vorm krijgen.
 • Relatie met onderwijs: voorstellen voorzien in de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, gericht op betere aansluiting van mbo, hbo en wo op de arbeidsmarkt.
 • Cofinanciering: voorstellen worden principieel in cofinanciering uitgevoerd.

What’s in it for me?

The Economic Board kan projecten op verschillende manieren ondersteunen en zo verder helpen. De vormen van ondersteuning hangen samen met de drie hoofdactiviteiten van The Economic Board: communiceren, verbinden en aanjagen. Aanjagen heeft vaak met geld te maken. Veel van de projecten hebben een financieringsbehoefte.

In het geval van financiering gaat het om financiële middelen bovenop de middelen van (andere) initiatiefnemers: cofinanciering ‘on top of’. The Economic Board beschikt zelf niet over middelen voor cofinanciering, maar kan initiatiefnemers ondersteunen bij het verkrijgen van cofinanciering bij triplehelix-partners.

Er wordt bij de financieringsbehoefte van projecten onderscheid gemaakt in vijf niveaus:

 1. Kennis: idee- en conceptontwikkeling en consortiumvorming
 2. Innovatie: verkenning, ontwerp, basic engineering en haalbaarheid
 3. Test en prototypen: proefmodellen, proeftuinen, detailed engineering
 4. Opschaling: onrendabele top in businesscase/marktlancering
 5. Operations: beheer, onderhoud, evaluatie

Bijdrage aan de Regionale Agenda

Voor de samenwerking met gemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen en met de provincie Gelderland zijn de visie ‘Groene Metropoolregio’ en de agenda ‘Contouren voor de Regionale Agenda’ leidend voor een goede koppeling met de clusters. In deze agenda worden vijf strategische maatschappelijke opgaven geschetst, waaraan gemeenten onderling en met de provincie willen samenwerken.

In de infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ is visueel inzichtelijke gemaakt welke plaats het Tactisch Plan en de clusters innemen binnen de bredere regionale samenwerking en hoe daarmee wordt bijgedragen aan de gezamenlijke Regionale Agenda.

Lees hier meer over het Versterkingsproces regionale samenwerking van de regiogemeenten

Stroomschema Regionale Agenda
Stroomschema Regionale Agenda | Klik om te vergroten