Boardupdate september 2022: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab

Boardupdate september 2022: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab

Tijdens de boardvergadering van 23 september in het stadhuis in Arnhem, stonden we stil bij het veel te vroege overlijden van boardlid Ben Geerdink. Een verlies voor iedereen. Ben was een geliefd bestuurder en boardlid vanaf het allereerste uur. Op de vergadering van The Economic Board kwamen vervolgens twee  onderwerpen aan bod: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab.

 

Human Capital Akkoord

Op dit moment is de arbeidsmarkt in Nederland en ook in de regio Arnhem-Nijmegen niet in balans. Veel bedrijven en andere organisaties hebben grote moeite om het juiste personeel aan te trekken. Dat komt door tekorten aan personeel, maar ook door een mismatch op de arbeidsmarkt, te weinig aansluiting van de huidige beroepsbevolking op nieuwe kennis en vaardigheden van vakmensen tot kenniswerkers.

The Economic Board, Groene Metropoolregio en provincie Gelderland zetten in de Human Capital Agenda een koers uit die ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden helpt met dit vraagstuk. Doel is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar aan te sluiten. Momenteel werken we toe naar een Human Capital Akkoord met concrete doelstellingen en werktafels die projecten verbinden en opschalen.

Renate Bouwman, civic entrepreneur Arbeidsmarkt, gaf een toelichting. Eind september was de eerste bijeenkomst van de werktafels rondom de drie speerpunten Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, Aantrekken en behouden van talent en Activeren van onbenut arbeidspotentieel.

Er zijn duidelijke ambities en doelstellingen nodig als basis voor verdere uitwerking. Zo kunnen we in 2023 een regionaal consortium inrichten met samenwerkende partners die een (financiële) bijdrage leveren vanuit urgentie en eigenaarschap. Doel is om begin 2023 een eerste gezamenlijk Human Capital Akkoord rond te hebben, waarbij partijen uit de triple helix concreet hebben gemaakt hoe financiën, bijdragen en commitment er concreet uitzien. Hierbij streven we er naar dat minimaal 25 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het akkoord tekenen om de regionale arbeidsmarkt te verbeteren en gezamenlijk actief in spelen op de personeelskrapte.

Wil je betrokken zijn als partner of aanhaken bij een werktafel als bedrijf of organisatie bij het Human Capital Akkoord? Stuur een e-mail naar bureau@theeconomicboard.com.

Lifeport Circular Lab

Het cluster Slimme Duurzaamheid heeft Lifeport Circular Lab (LCL) gevormd als coalitie voor kennisdeling en bevordering van innovaties in circulaire verstedelijking, klimaatadaptatie en circulaire economie en leefomgeving.

Jan Luijten, civic entrepreneur Slimme Duurzaamheid, gaf een toelichting. De groene innovaties zijn niet alleen van belang voor duurzaamheid en leefklimaat, maar zijn ook relevant voor de economie. Denk aan de impact van het veranderende klimaat op arbeidsproductiviteit, beschikbaarheid en transport van grondstoffen en bouwmaterialen. De economie, welvaart en welzijn komen in gevaar. Professionals moeten nu al worden opgeleid met toekomstbestendige en duurzame vaardigheden, omdat de vraag in de markt naar duurzame oplossingen onmiskenbaar gaat veranderen.

Lifeport Circular Lab werkt met drie doelstellingen. Ten eerste jaagt het leerprojecten aan. We zetten in op slimme duurzaamheid met goede leer- en voorbeeldprojecten om de regio een voorbeeldregio te maken op het gebied van circulariteit. Daarnaast stimuleren we op een actieve manier innovatie voor de oplossing van complexe gebiedsgerichte vraagstukken door het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis en het opleiden van professionals. Ten slotte werken we aan structurele samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven op de onderwerpen waar de regio sterk in is met als resultaat betere kennisbenutting en gebundelde inzet en (mede hierdoor) grotere kansen bij het meedoen aan landelijke en Europese programma’s.

De Board heeft vastgesteld dat we de aanwezige kennisinstellingen van duurzaamheid, WUR, ROC, HVHL, HAN en RU omarmen als uitgangspunt om de komende jaren samen te werken. Daarbij willen we  een leerplatform in de regio opzetten. Met meer leerprojecten zoals Koele routes Arnhem en Stationsgebied Nijmegen en investeren in campussen waar de professionals van de toekomst worden opgeleid.

Meer informatie over Lifeport Circular Lab is te vinden in onderstaande folder, die de Boardleden overhandigd kregen tijdens de vergadering.