Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening

Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening

De boardvergadering van 25 november j.l. vond plaats in het duurzame gebouw van Alliander in Duiven. Door diverse slimme en duurzame oplossingen voorziet deze locatie van Alliander voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte en besparen ze flink op het energieverbruik. Daarnaast kenmerkt het gebouw zich door het gebruik van duurzame materialen en hergebruik van hout, beton en zelfs werkkleding.


Tijdens de vergadering van The Economic Board kwamen twee belangrijke onderwerpen aan bod; ‘de rol van Alliander in de energietransitie en de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley.

 

‘Spanning op het net en de rol van netwerkbedrijf Alliander in de energietransitie’

Alliander werkt aan de energievoorziening die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is, onder gelijke condities voor iedereen, voor nu en in de toekomst. Dat is waar zij iedere dag aan werken. De opgave waar Alliander voor staat is groot. Het effect van de oorlog in Oekraïne, de afhankelijkheid die er was van Rusland en het autonoom willen worden als Europa in combinatie met de duurzaamheidsambities in Europa maakt dat Nederland in rap tempo elektrificeert. De vanzelfsprekendheid van de beschikbaarheid van energie is dit jaar ter discussie komen te staan – de energiearmoede én de energieschaarste – en het maakt dat de noodzaak van energie voor de ontwikkeling van Nederland nog nooit zo evident is geweest.

Door de snelle verduurzaming, de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving en de woningbouwopgave groeit de vraag naar elektriciteit explosief. De ontwikkelingen gaan sneller dan netbeheerder Liander de netten kan versterken en daardoor raakt het net op steeds meer plekken ‘vol’. Maarten Otto, CEO Alliander en tevens lid van The Economic Board, gaf samen met Casper Vogelaar, relatiemanager regio Arnhem Nijmegen bij Alliander, een toelichting op het Energiesysteem van de toekomst en de uitdagingen waar Alliander aan werkt; de schaarste op het elektriciteitsnet in de regio.

Alle ontwikkelingen – voor de komende tientallen jaren – hebben impact op het energiesysteem: elektrisch vervoer, zonnepanelen op het dak, windenergie, het verduurzamen van de industrie, de woningbouwopgaven en de warmtetransitie in de wijken. Het volle elektriciteitsnet heeft consequenties op onder andere het bedrijfsleven in de regio Gelderland. Een lastige boodschap, waarvan de impact niet altijd te overzien is. Belangrijk om bij alle mooie initiatieven in de regio na te denken wat dit doet met het energiesysteem voor de komende 20 jaar.

The Economic Board vergadert bij Alliander in Arnhem

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley

Carol van Eert, burgemeester gemeente Rheden, lid van The Economic Board en tevens voorzitter van het bestuurlijk overleg Verstedelijkingsstrategie gaf een toelichting over het Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Er is twee jaar aan gewerkt door vier ministeries, 26 gemeenten, twee provincies (Gelderland en Utrecht), drie waterschappen, triple-helix-organisaties zoals The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley. Een visie hoe we de verstedelijking in de beide regio’s gaan vormgeven.

Op 10 november jl. zijn met het Rijk afspraken gemaakt om tot en met 2040 in beide regio’s de leefomgeving, economie en bereikbaarheid te versterken en 100.000 nieuwe woningen te bouwen. ‘Meer landschap, meer stad’. Aanhakend op het verhaal van Alliander gaf Van Eert aan dat we in de regio Arnhem Nijmegen Foodvalley naar een duurzame woningvoorraad streven en naar rato bijdragen aan de nationale doelstellingen van het klimaatbeleid om door een energietransitie de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Gezamenlijk met de landelijke en regionale netbeheerders brengen we de effecten in beeld van de verstedelijking op de capaciteit van het elektriciteitsnet en bepalen op grond hiervan welke maatregelen noodzakelijk om deze afspraken uit te voeren.

Snelheid is belangrijk maar vanuit de Board wordt ook aandacht gevraagd voor circulair en duurzaam bouwen.

Lees ook het interview met Carol van Eert en René Verhulst over
de Verstedelijkingsstrategie en het Verstedelijkingsakkoord:
Verstedelijkingsstrategie geeft uitgangspunten voor uitdagende balans