Boardupdate: boardvergadering van juli 2022 over visie op de regio

Boardupdate: boardvergadering van juli 2022 over visie op de regio

De boardvergadering van 1 juli j.l. vond plaats in het nieuwe Radboudumc Experience center in Nijmegen. Het Experience center is dé ontmoetingsplek voor leren, innoveren en verbinden in het Radboudumc. Zorgprofessionals, studenten, onderzoekers, medewerkers, patiënten en bezoekers komen hier samen en worden geïnspireerd om te leren, innoveren en elkaar te ontmoeten. Grenzeloos samenwerken aan de gezondheidszorg van de toekomst!

 

Moonshot thinking

Bas Boorsma, Chief Digital Officer van de gemeente Rotterdam, Professor of Practice van the Thunderbird School of Global Management en auteur van ‘A new digital deal’, sprak met de boardleden tijdens de boardvergadering.

We bewegen van een gecentraliseerd naar een gedistribueerd systeem, een netwerksamenleving. Deze systemische shift vindt plaats op alle terreinen: binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, mobiliteit, logistiek, energie en bijvoorbeeld werk. Om de grote transitiepaden zoals digitalisering, de energietransitie, klimaatverandering en circulariteit te kunnen faciliteren zijn een zeer wendbare overheid en eigenaarschap van alle betrokken partijen noodzakelijk.

Kritische succesfactoren zijn een succesvolle innovatiestrategie, sterke regie op stroomlijning van initiatieven, investeerders en talent, betrokkenheid van burgers en democratische legitimiteit. Bas Boorsma adviseert een sterk coöperatief model waarin talenten, investeerders, doelgerichte educatie en bewezen innovatiemethodologie intensief samenwerken. Het door hem ontwikkelde ‘Urban Innovation & Digitalisation Framework’ wordt als leidraad gebruikt. Daarbij staan foundational principles, technologische strategieën, organisatorische voorwaarden en value voorop.

Deze inzichten leveren waardevolle informatie op voor de langetermijnstrategie van The Economic Board (TEB), de vertaalslag voor de noodzakelijke inrichting van de organisatie en een concrete aanpak van projecten. Deze inzichten zijn direct inzetbaar op het proces van het indienen van een bid voor de Regio Deal voor de regio Arnhem-Nijmegen.

‘Moonshot thinking. We aim for the moon. If we don’t make it, we at least end up halfway and gained numerous insights.’

Regio Deal Lifeport; ‘Innovaties die bijdragen aan een gezond en duurzaam leven’

Een Regio Deal is een instrument waarin het Rijk en de regio samen specifieke regionale opgaven adresseren en kansen verzilveren. In een Regio Deal werken regionale partijen en Rijk samen als partners om de kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners (brede welvaart) te vergroten. De Regio Deal is een serie van programma’s en projecten waarbij onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en ondernemers met elkaar samenwerken. Hierbij werken ze samen aan gemeenschappelijke doelen om de regionale kracht te versterken en specifieke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Op 1 april j.l. heeft de Board ingestemd met het voorstel een bid in te dienen voor de 4e tranche van de Regio Deal. The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) en de Provincie Gelderland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een bieding te doen voor een Regio Deal onder de werktitel “Innovaties voor een gezond en duurzaam leven”.

Op 23 juni zijn partijen vanuit de regio Arnhem-Nijmegen bij elkaar geweest om mee te denken over de specifieke invulling van de Regio Deal. Gezamenlijk is vanuit TEB, GMR en Provincie, de trekkers van het proces, een conceptpropositie geschreven met daarin de programmalijnen en proces op hoofdlijnen. Tijdens de vergadering reageren boardleden op zowel de propositie als het proces. De Board geeft aan dat het goed is om programmalijnen te kiezen die én aansluiten bij de randvoorwaarden van het Ministerie én die concreet te maken zijn in onze regio. Ook wordt aangeraden om ondernemers meer te laten aanhaken bij het proces en te kiezen voor een integrale aanpak. De ondernemersgeleding komt daartoe komende week al bij elkaar. Zoek naar evenredige nieuwe projecten in Arnhem Nijmegen en de regiogemeenten. Hoe ziet de regio er over tien jaar uit? ‘Samen gezond leven in een gezonde omgeving op duurzame wijze; Lifeport!’

Vanuit de Board wordt een bestuurlijke begeleidingscommissie samengesteld om het proces te volgen en te ondersteunen. De boardleden hebben ook aangegeven vanuit hun individuele expertise te willen meeschrijven aan de Regio Deal.