Manifest over triple helix samenwerken voor Provinciale Staten 2023-2027

Manifest over triple helix samenwerken voor Provinciale Staten 2023-2027

Op 12 april was de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten van Gelderland. De onlangs gekozen statenleden werden voorafgaand aan hun eerste vergadering ontvangen in de koffiekamer en geïnformeerd tijdens de ‘open agenda’ door een aantal insprekers.

Naast het aanbieden van het Gelders Regionaal Manifest door VNG Gelderland en het Bod van de Groene Metropoolregio, bood The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen haar manifest aan de voorzitter aan.

Complexe transities

Ilko Bosman, lid van The Economic Board en voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, sprak de statenleden toe.
“De provincies staan samen met gemeenten, rijk, maatschappelijke partners én ondernemers voor een enorme opgave van complexe transities op het vlak van klimaat en natuur, schaarste van energie en grondstoffen, ruimte en wonen, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Ik denk dat ik u niet hoef uit te leggen dat hiervoor een sterke en vitale provinciale economie van groot belang is.” aldus Bosman.

Brede welvaart

Het manifest dat The Economic Board aanbood in triple helix verband (namens kennisinstellingen, ondernemers en regionale overheden) reikt handvatten en aandachtspunten aan. Deze zijn gericht op het maken van een ondernemersvriendelijk provinciaal beleid, dat bijdraagt aan brede welvaart in de provincie en aan versnelling in de opgaven waar wij voor staan.

Brede economische inzet

Ilko Bosman: “Of dit nu is voor het stikstofdossier, waar ons boardlid Jan van Iersel, voorzitter raad van bestuur Van Hall Larenstein, dagelijks aan bijdraagt. Of voor het werken aan gezondheid in de wijk, waar boardlid Bertine Lahuis aan werkt als voorzitter raad van bestuur Radboud UMC, de grootste werkgever in onze regio. Of voor de uitdagingen van boardlid Maarten Otto, CEO Alliander, met zijn inzet op energiebesparing, creëren van energieopslag, het toepassen van innovaties en het opwekken van duurzame energie. Of voor mijzelf als voorzitter VNO-NCW om met name voor onze mkb-bedrijven een arbeidsmarkt in balans te verwezenlijken.”

De provincie is nodig om de opgaven van de regio Arnhem Nijmegen in samenhang, sneller en gezamenlijk, mede aan te pakken. Dit kan zij doen door kennis en kunde te delen en door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor onderzoek, innovatie en uitvoering. Zo kunnen we brede welvaart realiseren met meer impact.

Download het manifest (PDF)