Arbeidsmarktinfarct als ‘game stopper’ voor innovaties nú samen aanpakken!

Arbeidsmarktinfarct als ‘game stopper’ voor innovaties nú samen aanpakken!

RAN Business Magazine besteedde onlangs aandacht aan het intussen zeer urgente arbeidsmarktvraagstuk in de regio Arnhem-Nijmegen. Het magazine sprak erover met Jean Schreurs (NXP), Rob Verhofstad (HAN University of Applied Sciences) en Renate Bouwman (The Economic Board).

In diverse sectoren is sprake van een enórme krapte op de arbeidsmarkt. Doen we niets aan het huidige arbeidsmarktinfarct, dan groeien die tekorten alleen maar verder. De arbeidsmarktvraagstukken zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard: niet alleen is het nodig om voldoende gekwalificeerd talent aan te trekken en te behouden, ook moeten kansrijke initiatieven en projecten elkáár versterken, zodat we de gigantische potentie van onze regio ten volle benutten.

Aangezien goed voorbeeld doet volgen, werken De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (bestaande uit 18 samenwerkende gemeenten), The Economic Board en de provincie Gelderland nu sámen aan een Human Capital Agenda. RAN Business sprak met Renate Bouwman (The Economic Board), Jean Schreurs (NXP) en Rob Verhofstad (HAN University of Applied Sciences).

De Human Capital Agenda telt drie speerpunten (werktafels):

(1) een leven lang ontwikkelen voor iedereen,
(2) het aantrekken en behouden van talent, waaronder studenten en
(3) het activeren van onbenut/ongezien arbeidspotentieel. Denk bij laatstgenoemde aan deeltijders voltijd laten werken, het opleiden van statushouders en het gericht via maatwerktrajecten mensen aan het werk helpen.

De agenda wordt uitgewerkt in drie werktafels en krijgt een duurzame vorm in een triple helix Human Capital Akkoord Arnhem-Nijmegen 2021-2025. De ambitie is om in december 2022 minimaal 25 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het akkoord te laten ondertekenen.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

“Het doel is een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarbij de behoefte van werkgevers, medewerkers en aanbod goed op elkaar aansluiten”, vertelt Renate Bouwman. “Het Human Capital Akkoord is daarbij de leidraad voor toekomstige acties. Omdat de mismatch op de arbeidsmarkt in kwantiteit en kwaliteit het grootst is in de sectoren energy, health en hightech, focussen we ons daar op.”

Bouwman is adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij KplusV en is daarnaast actief als Civic Entrepreneur Arbeidsmarkt bij The Economic Board, waar ze zich inzet voor het aanjagen en versterken van de arbeidsmarkt in onze regio.
“Projecten die een positief effect hebben op het aanbod van werknemers én hun benodigde kwalificaties probeer ik te stimuleren, te verbinden of op te schalen. Naast een gigantisch tekort aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is er ook een schaarste aan digitale en technische vaardigheden, waardoor innovaties niet of moelijker doorgevoerd kunnen worden. Dat is echt zorgelijk.”

Perfect storm

Jean Schreurs is Executive Director bij NXP Semiconductors Nederland en tevens lid van The Economic Board. Niet alleen is hij verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het interne arbeidspotentieel, maar óók voor het contact richting overheid, kennisinstellingen en maatschappij.
Schreurs: “Via thema’s als duurzaamheid, diversiteit en inclusion wil ik een link leggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving. We hebben de samenleving niet alleen keihard nodig als het om medewerkers gaat, maar ook voor kennis en ideeën.”

NXP Semiconductors telt alleen al in Nijmegen ruim 1.800 medewerkers, maar er zijn nóg meer mensen nodig in alle disciplines. De huidige vergrijzing, hoogconjunctuur en lagere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt vormen serieuze problemen. Voeg daar aan toe de noodzaak van andere manieren van werken, de wens om meer jongeren – met name ook vrouwen – te interesseren voor technische beroepen, en noodzakelijke innovaties voor bijvoorbeeld de energietransitie en mobiliteit, en je hebt een perfect storm.

Het mes snijdt aan drie kanten

De samenwerking tussen NXP en de HAN is een mooi voorbeeld van een project dat goed is voor de regio, studenten én het bedrijf. Schreurs: “Het aanhaken van meer bedrijven en het ontstaan van werkgroepen zou een mooi vervolg zijn, liefst regio-breed. We bieden bijvoorbeeld stageplekken, geven input voor de verschillende opleidingen en zetten samen bijscholingscursussen op voor onze medewerkers. Ook organiseerden we speeddates tussen mensen van NXP en de HAN. Dat leverde een programma op met kernpunten waarop ook andere bedrijven en onderwijsinstellingen gemakkelijk kunnen aanhaken. En als wij samen met lectoren en studenten innovatieve ideeën uitwerken en studententeams helpen om aan de slag te gaan met maatschappelijke thema’s, snijdt het mes aan drie kanten; onze ervaring leert dat dit soort teams vaak de basis zijn voor de bedrijven van de toekomst.”

Onderzoekende, ondernemende professionals

“We doen inderdaad al veel samen, maar willen de manier waaróp intensiveren. Dat heeft tot de huidige intentieverklaring geleid. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dat willen we bereiken op een schone, slimme en sociale manier.” Rob Verhofstad is Voorzitter van het College van Bestuur van de HAN en lid van The Economic Board.
De hogeschool telt ruim 37.000 studenten (een kweekvijver van talent!) en ruim 4.300 medewerkers met gespecialiseerde kennis. Men staat aan de basis van innovaties. De duizenden studenten die jaarlijks gewapend met een diploma de arbeidsmarkt betreden, dragen al voor een groot deel bij aan Human Capital in onze regio.

Kwantiteit is echter niet voldoende, we willen ook kwaliteit leveren met onderzoekende innovatieve professionals die ook van waarde zijn voor – in dit geval – NXP. Daarnaast leveren we met ons praktijkgerichte onderzoek een bijdrage aan het regionale onderzoeksklimaat. Niet alleen wordt ons onderwijs daardoor beter, ook stimuleert dat een onderzoekende, ondernemende houding bij studenten. We hebben hierin bedrijven als NXP nodig. Het is een wederkerig proces dat weer bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen.”

Duurzaam & verdiepend partnerschap als ecosysteem

En precies dat laatste is belangrijk: de samenwerkingen die The Economic Board voor ogen heeft, zijn niet “slechts” dwarsverbanden. Niet vóór elkaar, maar mét elkaar, daar gaat het om. Op die manier ontstaat een ecosysteem waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in concrete scholing worden samengebracht en daarmee op elkaar aansluiten. Verhofstad: “Want de huidige personeelscrisis kunnen we niet vanuit één discipline oplossen.”

Doe mee!

Bouwman: “In 2022 werken we met elkaar toe naar een Human Capital Akkoord. Met concrete doelstellingen, plannen over het verbinden én opschalen van projecten en financiering met partners in de regio. Wil je betrokken zijn als partner of aanhaken bij een werktafel als bedrijf/werkgever? Neem dan contact op met Renate Bouwman via r.bouwman@theeconomicboard.com.

 

* Dit artikel verscheen eerder op het zakelijk platform voor de regio Arnhem-Nijmegen RAN Business en in editie 06/2022 van Nijmegen Business.

The Economic Board

The Economic Board is een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen. The Economic Board stimuleert en verbindt binnen deze regio bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Energy, Health, Hightech, en Food en de cross-overs daartussen.